پیاده سازی سیستم های مالی


ارائه و راه اندازی نرم افزارهای مالی

حسابداری نرم افزاری

پیاده سازی کدینگ های حسابداری و انبار و کالا

سایر خدمات مرتبط در حوزه پیاده سازی نرم افزارهای مالی


خدمات مالی

رسیدگی به اسناد حسابداری

صدور اسناد حسابداری

حسابرسی داخلی

تهیه و تنظیم گزارشات حسابداری مدیریت

تهیه و تنظیم و ارسال لیست بیمه حقوق ماهانه پرسنل

خدمات مشاوره و رسیدگی مالی

خدمات مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد (عملکرد)

تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

تهیه و تنظیم و ارسال فهرست صورت معاملات فصلی

تهیه و تنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق ماهانه پرسنل

تحریر دفاتر قانونی (کل و روزنامه)

تنظیم صورتهای مالی حسابرسی شده

تنظیم لوایح دفاعی مالیاتی جهت ارائه در هیات های حل اختلاف مالیاتی

مشاوره های مالیاتی و ارائه راهکارهای کاهش مالیات مطابق با آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم

و سایر خدمات...

  • تهیه و تنظیم گزارشات مالی جهت ارائه به موسسات و بانکها و نهادهای ذیربط

  • ارائه راهکارهای مناسب قانونی جهت تسهیل در معاملات تجاری منطبق با چارچوب قانون مالیات های مستقیم

  • تشکیل پرونده های مالیاتی (عملکرد و ارزش افزوده)